Blog : Smartphone

Vi underskattar vårt användande av smartphones

Forskning på mobiltelefoner och smartphones förlitar sig ofta på deltagarnas självrapporterade data om användande i kombination med Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS) . Några forskare vid Lancaster University valde att i en studie jämföra deltagarnas självrapporterade data om hur ofta och hur länge de använde sin smartphone under 14 dagar, med resultaten från en app som laddades ner i telefonen och som mätte det faktiska användandet. SMS, kontrollera tiden, samtal, lyssna på musik var några av aktiviteterna som uppmättes.

Intressant
Deltagarna använde sina smartphones i genomsnitt 85 gånger under totalt 5 timmar/dag. I 55% av gångerna var det faktiska användandet under 30 sekunder.  Självuppskattningen visade att deltagarna trodde att de använde telefonen mindre än hälften så många gånger och mindre total tid än den faktiska tiden.

Referenser
Andrews S, et al (2015)Beyond Self-Report: Tools to Compare Estimated and Real-World Smartphone Use, PLoS ONE 10(10),doi:10.1371/journal.pone.0139004

Att prova

# Vårt användande av smartphones är många gånger underskattat. Tidigare studier visar att när vi ofta kollar mail eller telefonen ökar stressen. Lägg bort telefonen ibland och bestäm när du ska kolla nästa gång.

#  Vi lägger många timmar på att kolla saker på telefonen. Fundera över om du vill lägga den tiden där eller om du vill prioritera andra saker.

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Många har idag tillgång till en smartphone där de på ett enkelt sätt kan utföra sitt arbete även när de inte är på jobbet. De förväntas vara tillgängliga och arbeta med telefonen även på kvällstid när de har lämnat arbetet. En smartphone avger blått ljus som hämmar melatonin vilket i sin tur stör sömnen. Forskare vid Michigan State University har undersökt hur arbete på en smartphone kvällstid påverkar sömnen samt påföljande dags arbete. I den första studien deltog 82 personer i olika chefspositioner.  Under 10 dagar fyllde deltagarna i 2 enkäter per dag som undersökte användning av smartphone i arbetet, sömnkvantitet, sömnkvalitet, tillgängliga kognitiva resurser samt engagemang på arbetet. Den andra studien omfattade 161 anställda från en mängd olika yrken. De följde samma upplägg med enkäter men i den studien jämfördes även påverkan av smartphone med tv-tittande och användande av laptop och surfplatta.

Intressant
De som använde sin smartphone för arbete efter 21.00 på kvällen blev tröttare och var mindre engagerade på arbetet nästa dag. En smartphone visade sig ha en större negativ effekt på sömn (framförallt sömnkvantitet) och engagemang än tv-tittande och användning av laptop och surfplatta.

Referenser
K Lanaj, R E Johnson, C M Barnes. (2014) Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes.  124, pp 11-23
C M Barnes,K Lanaj, R E Johnson, (2014) Research: Using a Smartphone After 9 pm Leaves Workers Disengaged, Harvard Business Review 

 

Att prova

# Ladda ner en app som byter ut det blåa ljuset i din smartphone.

#  Stäng av din smartphone en timme innan läggdags för att du ska kunna varva ner ordentligt.

# Kom överens på arbetsplatsen om en tid när ni inte längre behöver vara tillgängliga via telefonen för att  ni ska kunna varva ner och sova ordentligt.

# Skicka inte mail sent på kvällen till ditt team eller arbetslag utan vänta till nästa morgon. Respektera andra människors behov av att stänga ner och få  kvalitativ sömn för att de ska kunna vara engagerade och produktiva på arbetet,

 

Minsta notis från din smartphone påverkar din prestation

De flesta vet att texta eller tala i telefonen samtidigt som vi utför andra uppgifter som kräver vår uppmärksamhet påverkar vår produktivitet negativt. Forskare vid Florida State University har ställt sig frågan hur notiser från telefonen i form av ljud eller vibration påverkar vår uppmärksamhet. De drygt 200 studenter som deltog i experimentet fick genomföra ett test som mäter förmågan att hålla kvar fokus på en uppgift (sustained attention). Under en kort paus mellan testomgångarna delade en dator slumpvis in deltagarna i tre grupper. När deltagarna genomförde den andra testdelen fick en grupp slumpvis SMS, en annan grupp fick slumpvis telefonsamtal och den sista gruppen fick inga notiser via telefonen.

Intressant
Forskarna var bara intresserade av hur vetskapen om att man fått en notis till telefonen påverkade prestationen vilket gjorde att de deltagare som faktiskt tog fram, läste eller svarade i telefonen räknades bort. Resultaten visar att det är en signifikant ökning av risken att göra fel bland de som fått notiser i form av vibration eller ljudsignaler trots att de inte tittar på dem. Forskarna jämförde sedan sina resultat med andra studier som undersökte påverkan av mobiltelefoner på prestation som kräver uppmärksamhet. Resultaten var liknande vilket kan innebära att notiser från telefonen kan störa uppmärksamheten lika mycket som att svara i telefonen eller besvara ett textmeddelande när man utför en anna uppgift.

Referenser
C Stothart, A Mitchum, C Yehnert. (2015) The Attentional Cost of Receiving a Cell Phone Notification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 2015; DOI:10.1037/xhp0000100

Att prova
# När du utför uppgifter som kräver din fulla uppmärksamhet kan det löna sig att lägga bort telefonen så att du varken ser, hör eller känner vibrationer av notiser.

# Lägg undan din telefon utom synhåll eller stäng av den när du kör bil. Även om du får notiser som du inte tittar på så är risken att din uppmärksamhet går till att fundera på vem eller vad det handlar om istället för på körningen.

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Idag kan vi ta del av ett oändligt informationsflöde vart vi än befinner oss. Via direkt tillgång till Internet i våra Smartphones kan vi utan att anstränga oss söka svar på nästan alla frågor. Medför närheten och bekvämligheten med en Smartphone att vi blir lata och använder sökfunktion även när vi egentligen vet svaret eller kan räkna ut lösningen själva? Vilka konsekvenser har det för mänsklig kognition? De frågorna har fyra forskare från University of Waterloo i Kanada undersökt i en ny studie som publicerats i Computers in Human Behavior. I tre olika delstudier har de testat och mätt 670 deltagares kognitiva stil; intuitiv eller analytisk. En intuitiv tankestil används enligt forskarna av personer som litar till sin instinkt och sina känslor för att finna svaren vid problemlösning medan analytiska tänkare analyserar problemen logiskt. Analytiskt tänkande kräver en högre grad av ansträngning än intuitiv problemlösning. Deltagarnas räkneförmåga samt språkliga förmåga testades också. Resultaten jämfördes sedan med deltagarnas Smartphone-vanor där man även frågade hur mycket de använde sökfunktionen i telefonen.

Intressant
Deltagare med en intuitiv tankestil var mer benägna att direkt använda sökfunktionen i sin Smartphone för att hitta svar istället för att försöka tänka ut en lösning själva först. En analytisk tankestil gjorde att deltagarna litade mer till sin egen tankeförmåga och analyserade problemet samt svaret logiskt. Resultaten visar att de med en intuitiv tankestil tenderar att i högre grad överlåta “tänkandet” till sin Smartphone. Forskarna påpekar att det är det direkta användandet av sökfunktionen i telefonen snarare än hur mycket man använder sin Smartphone som gör att intuitiva problemlösare anstränger sig mindre för att tänka själva.

Utifrån resultaten frågar sig nu forskarna hur ett användande av en Smartphone påverkar vår intelligens och vårt åldrande.

Referenser
Barr, N.et.al. (2015). Computers in Human Behavior.48,pp.473-480.

Att prova

# Reflektera över hur du själv gör i din vardag. Tar du direkt din Smartphone till hjälp för att finna svar i alla lägen? Överlåter du ditt högre tänkande till tekniken?

# Vet du med dig att du är en intuitiv problemlösare? Lämna telefonen hemma med jämna mellanrum och lös problemen som uppstår utan extern hjälp.

# Lös Sudoku, korsord eller spela spel som utvecklar den analytiska problemlösningsförmågan. Det gör dig även mer uthållig i ditt tänkande och problemlösande.