Blog : laptop

Fördelar med att anteckna för hand

Fördelar med att anteckna för hand

Att anteckna för hand på lektioner och föreläsningar har blivit mer och mer ovanligt i takt med att laptopanvändandet ökar. Tidigare studier har visat att vi lätt blir distraherade och ständigt byter fokus när vi arbetar med bärbara datorer, vilket påverkar lärandet negativt. Kan sättet du antecknar på påverka din förståelse för och vad du minns av innehållet?  Forskare vid Princeton har i tre olika experiment undersökt effekten av att anteckna för hand och på en laptop. Vid alla tre experimenten fick universitetsstudenter se förinspelade videoföreläsningar och anteckna antingen för hand eller på en laptop. För att undvika störningsmoment fanns inte tillgång till internet eller andra program på datorerna. Efter föreläsningarna fick deltagarna utföra bland annat arbetsminnestester och testades sedan även på faktakunskaper och användning av begrepp som förekom i föreläsningarna antingen från minnet eller efter att ha fått läsa igenom sina anteckningar.

Intressant

I alla tre studierna skrev de som antecknade på dator många fler ord än de som skrev för hand. Det var ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att minnas direkta faktakunskaper när testet skedde i samband med föreläsningarna, men när det gällde att applicera begrepp presterade de som antecknade på laptop mycket sämre. De som antecknade på dator skrev ofta av ordagrant vad som sades vilket visade sig ge sämre resultat på de efterkommande testerna. I den tredje studien testades deltagarna en vecka efter föreläsningen plus att de fick möjlighet att läsa på sina anteckningar 10 minuter innan de testades. Här lyckades de som skrivit för hand bättre både på de faktabaserade frågorna och frågor där begrepp skulle appliceras.

Referenser
P A Mueller, D M Oppenheimer. (2014) The Pen is Mightier Than the Keyboard – Advantages of Longhand over Laptop Notetaking .Psychological Science, pp 1-9

Att prova

# Fundera över vad din kunskap ska användas till och hur du antecknar. När du behöver en djupare förståelse  för innehållet är det bättre att skriva för hand. När du skriver för hand är det vanligare att du sammanfattar, skriver med egna ord eller använder någon form av tankekarta och då processas informationen mer än när du skriver av ordagrant. Det i sin tur gör att du minns och förstår innehållet bättre.

#  När du behöver kunna återge information ordagrant är det bättre att anteckna på en laptop. Det kan vara i situationer när du behöver kunna citera någon eller när det gäller faktabaserad kunskap som ska återges på samma sätt.

#  Du kan fotografera av anteckningar du gjort för hand och lägga in dem i dokument på datorn. Där kan du fortsätta tänka och skriva om dina anteckningar och på så sätt processa dem ytterligare.